Projectbegeleiding en advisering

Nederland verandert snel en grote vraagstukken met betrekking tot woningbouw, klimaatmaatregelen (onder andere dijkversterkingen, waterberging) e.d. volgen elkaar snel op. Vaak hebben deze projecten een belangrijke cultuurhistorische component. Dat kan veel verschillende vragen oproepen. Hoe ga je binnen deze projecten om met het aanwezige erfgoed en hoe kan je erfgoed inzetten voor versterking van de ruimtelijke kwaliteit? Is het mogelijk erfgoed als uitgangspunt te nemen voor een ontwikkeling? Hoe pak je de communicatie met belanghebbenden en bevoegd gezagen goed op?


Culthis kan u als adviseur erfgoed binnen uw project helpen deze vraagstukken op te lossen en u zo een stukje ontzorgen.

Enkele Voorbeelden

Rijksvastgoedbedrijf

adviseur erfgoed


Het voormalige Marine Vliegkamp, gelegen binnen de gemeentegrenzen van Katwijk en Wassenaar, wordt getransformeerd naar een duurzame locatie voor wonen, werken en recreƫren met ruimte voor natuur en water.

De rijke historie van het gebied heeft, naast de rijke archeologische onderlaag, zijn sporen nagelaten in de diverse gebouwen en structurendie herinneren aan het militaire verleden en de functie als vliegveld. De bebouwing is gewaardeerd met de status van rijks of gemeentelijk monument.


Culthis biedt ondersteuning aan het projectbureau door mogelijkheden te schetsen voor de omgang met het erfgoed binnen de projectontwikkeling, het uitvoeren van onderzoek, het helder stellen van de wettelijke kaders en de communicatie te verzorgen met de bevoegd gezagen.

Antea group in opdracht van Inspectie Leefomgeving en Transport

adviseur erfgoed


Sinds 2018 wordt hard gewerkt aan de verbetering van de waterkerende kwaliteiten van de Afsluitdijk, een van Nederlands grootse monumentale waterwerken. 

Culthis adviseert namens het bevoegd gezag op de vraagstukken met betrekking tot beschermd en onbeschermd erfgoed op de Afsluitdijk. Toetsing van documenten, overleg met initiatiefnemer, ontwikkelaar, gemeenten, provincies en Rijksdienst voor Cultureel Erfhoed behoort tot de taken. 

Gemeente Alphen aan den Rijn

Projectleiding cultuurhistorische waardenkaart en adviseur inpassing waardenkaart in bestemmingsplan


Alphen aan den Rijn met haar vele kernen heeft een geschiedenis met veel gezichten: Romeinen liepen langs de Limes, de Gouden Eeuw zorgde voor de groei van buitenplaatsen, de Boskoopse sierteelt is internationaal leidend en ook de klei-industrie heeft zijn sporen nagelaten. Culthis was als projectleider verantwoordelijk voor de totstandkoming van de cultuurhistorische waardenkaart. Na de reedkoming van de kaart, werd Culthis gevraagd als adviseur erfgoed op te treden bij de ontwikkeling van een pararplubestemmingsplan cultuurhistorie.