Inventarisaties en waardenstellingen

Een cultuurhistorische inventarisatie is gericht op het inventariseren van aanwezige cultuurhistorische elementen. Dat kan zowel betrekking hebben op één (gebouwd) object als op een heel gebied met stedenbouwkundige / landschappelijke elementen.


Het doel van de inventarisatie is het verwerven van informatie over bekende of verwachte cultuurhistorische waarden in het te onderzoeken plangebied. Dit wordt gedaan aan de hand van bestaande bronnen, veldonderzoek, de inbreng van (lokale) deskundigen en eventuele andere belanghebbenden. Bij een waardenstelling wordt de inventarisatie aangevuld met een waardering van de verschillende onderdelen van het onderzoeksgebied. Op die wijze kunnen er makkelijker keuzes gemaakt worden tussen behoud, transformatie en inspiratie.

Beide onderzoeksmethoden zijn geschikt als basis voor een cultuurhistorische paragraaf in het bestemmingsplan, de structuurvisie, de erfgoednota / -visie, ontwikkelingsplannen of een MER.


Enkele Voorbeelden

SAB

Cultuurhistoprishe effectenrapportage in het kader van een aangepast bestemmingsplan


In het kader van een op te stellen bestemmingsplan voor de ontwikkelingslocatie 'Buiten de Veerpoort' te Schoonhoven heeft Culthis een waardenstelling van het gebied gemaakt. Hierin zijn in drie orden de aanwezige cultuurhistorische elementen gewaardeerd. Daarnaast zijn de effecten van de binnen het bestemmingsplan voorgestelde ontwikkelingen verwoordt. SAB heeft het rapport gebruikt als onderlegger voor de cultuurhistorische paragraaf en de regels, waarbij ook de drie orden zijn overgenomen.

Hazenberg archeologie

cultuurhistorische waardenstelling in het kader van sloopverzoek rijksmonument.


De eigenaar van een woning in Moordrecht constateerde ernstige verzakking en constructieve tekortkomingen aan een deel van zijn als rijksmonument aangewezen woning.  Culthis heeft in opdracht van Hazenberg archeologie de aanwezige cultuurhistorische waarden van de woning bepaald. Dit diende als onderlegger voor een verzoek om omgevingsvergunning voor gedeeltelijke sloop van de woning.