Beleidsontwikkeling

Beleidsontwikkeling

Cultuurhistorische waarden worden gewaardeerd als een belangrijk aspect van onze leefomgeving. Het geeft een gebied identiteit en geeft een gevoel van verbondenheid met de omgeving. Dat heeft een gunstige uitwerking op andere het leef- en vestigingsklimaat. Hoe met de cultuurhistorische waarden wordt omgegaan kan verwoordt worden in een integraal beleidsdocument. Niet alleen de rijkstaken worden hierin verankerd, maar ook de eigen visie van een gemeente of monumentenbeherende organisatie worden hierin vastgelegd. Onderwerpen die aan de orde kunnen komen, zijn de prioriterings van erfgoedthema’s, de erfgoedverordening, subsidies, stimuleringsgebieden, actieprogramma’s, de monumentencommissie en noodzakelijke fte’s voor de uitvoering van het beleid.Enkele Voorbeelden


Gemeente Zuidplas

Erfgoedbeleid


Al jaren was er binnen de gemeente Zuidplas een bewustzijn dat er nagedacht moest worden over hoe de gemeente met haar erfgoed om wilde gaan, maar de dagelijkse werkzaamheden zorgden ervoor dat het er niet van kwam. Culthis kreeg daarom de opdracht de wensen en behoeften bij de verschillende belangrijke spelers in het veld te inventariseren en een op maat gemaakt beleidsnota op te stellen. Voor de komende jaren ligt er nu een helder handvat voor de toekomst.  


(Voormalige) gemeente Schoonhoven

Adviesnota cultureel erfgoed


Als uitvoering van de erfgoednota van de gemeente Schoonhoven heeft Culthis en adviesnota opgesteld. Deze gaat uit van zes cultuurhistorische thema’s en bijbehorende waarden. In de nota is een voorstel voor beleidsmaatregelen opgenomen. De nota is gekoppeld aan een waardenkaart en een lijst van aanwezige cultuurhistorische waarden.