Erfgoedbeleid en advies

Erfgoedbeleid

Cultuurhistorische waarden worden gewaardeerd als een belangrijk aspect van onze leefomgeving. Het geeft een gebied identiteit en geeft een gevoel van verbondenheid met de omgeving. Dat heeft een gunstige uitwerking op andere het leef- en vestigingsklimaat. Hoe met de cultuurhistorische waarden wordt omgegaan kan verwoordt worden in een integraal beleidsdocument. Niet alleen de rijkstaken worden hierin verankerd, maar ook de eigen visie van een gemeente of monumentenbeherende organisatie worden hierin vastgelegd. Onderwerpen die aan de orde kunnen komen, zijn de prioriterings van erfgoedthema’s, de erfgoedverordening, subsidies, stimuleringsgebieden, actieprogramma’s, de monumentencommissie en noodzakelijke fte’s voor de uitvoering van het beleid.

 

Advies

Monumenten en cultuurhistorische waarden roepen nogal eens discussie op over de interpretatie. Culthis biedt in die gevallen een onafhankelijk advies over de aanwezige waarden, de rechtvaardigheid van een monumenstatus of een andere prangende erfgoedvraag.

 

Enkele Voorbeelden

 

 

Gemeente Schoonhoven

Adviesnota cultureel erfgoed

 

Als uitvoering van de erfgoednota van de gemeente Schoonhoven heeft Culthis en adviesnota opgesteld. Deze gaat uit van zes cultuurhistorische thema’s en bijbehorende waarden. In de nota is een voorstel voor beleidsmaatregelen opgenomen. De nota is gekoppeld aan een waardenkaart en een lijst van aanwezige cultuurhistorische waarden.

 

Enderman De Kat architecten / een privépersoon

Second opinion monumentenstatus

 

Naar aanleiding van het voorstel van de gemeente Sassenheim om een pand binnen de gemeente aan te wijzen als gemeentelijk monument heeft Culthis een second opinion uitgevoerd. Hiervoor is een beknopte waardenstelling gemaakt. Deze is naast de waardenstelling van de gemeente gelegd om zo tot een onafhankelijke, maar vergelijkbare waardering te komen.

Culthis adviesbureau cultuurhistorie

Prinses Irenelaan 12 · 2252 GJ Voorschoten

tel : 06 247 85 589 · e-mail: linda@culthis.nl

KvK: 27329837 · BTW: NL144351328B01

Colofon | Ontwerp, realisatie en fotografie: Linda Driesen - van der Male.Verder staan er op deze site afbeeldingen uit het gemeentearchief Den Haag en Voorschoten | Disclaimer